top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Opdrachtnemer: Freerun Fit Earth 

 • Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer

 • Lid/Leden: Specifiek die opdrachtgevers die de eigen freerun lessen of een freerunning workshop volgen volgen van Freerun Fit Earth 

 • Lessen/Trainingen/Workshop: Onder lessen/ training/ Workshop wordt verstaan, het in opdracht geven van een training, les of workshop in de sport freerunnen.

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Freerun Fit Earth en een opdrachtgever waarop Freerun Fit Earth deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met  Freerun Fit Earth, voor de uitvoering waarvan door  Freerun Fit Earth en derden dienen te worden betrokken.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van  Freerun Fit Earth en zijn directie.

 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.  Freerun Fit Earth en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 6. Indien onduidelijkheid bestaat betreffende de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 8. Indien  Freerun Fit Earth niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat  Freerun Fit Earth in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van  Freerun Fit Earth zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 2.  Freerun Fit Earth kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Freerun Fit Earth daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Freerun Fit Earth anders aangeeft.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht  Freerun Fit Earth niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 : Inschrijving voor de freerunlessen.

 1. Het lesgeld voor de freerun lessen staat op de website. Inschrijving voor de lessen gaat online via het inschrijfformulier. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving. 

 2. Door het inschrijformulier in te vullen en te verzenden gaat opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden.

 3. Jaarlijks wordt het lesgeld voor de freerunning lessen aangepast, dat wordt vermeld op de webiste www.freerunfitearth.nl en voor aanvang van een nieuw seizoen en bovendien via mail bekendgemaakt aan de leden.

 4. Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld van € 17,50

 5. Het seizoen loopt in principe gelijk aan een schoolseizoen.

 6. Inschrijving is voor een specifieke freerun lesdag en groep. Wisselen of inhalen is niet toegestaan, tenzij er sprake is van een  heel speciefieke reden en uitzonderingssituatie. In een uitzonderingssituatie moet opdrachtgever daar vooraf toestemming voor vragen aan opdrachtnemer.  

 7. Een wijziging van lesdag en groep voor langere tijd is mogelijk en moet altijd per mail worden aangevraagd bij Freerun Fit Earth.

 8. Deelname aan de lessen is op eigen risico van opdrachtgever. 

 9. De inschrijving is geldig tot opzegging.

 

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1.  Opzeggen voor de freerunning lessen moet door opdrachtgever schriftelijk per mail.

 2. Opzeggen kan twee keer per jaar, uiterlijk op de laatste lesdag van een lopende lessenreeks.
  De lessenreeks staan op de website en worden voor de start van een nieuw seizoen bovendien via mail bekendgemaakt aan de leden.

 3. Als een opdrachtgever te laat is met opzeggen, kan opdrachtgever voorafgaand aan een nieuw schoolseizoen nog annuleren.

 4. Annuleren kan tot 2 weken voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen. Bij annulering wordt € 35,- annuleringskosten in rekening gebracht..

 5. Bij opzeggen binnen een lopende reeks, is het volledige lesgeld van de reeks verschuldigd en wordt geen lesgeld gerestitueerd.

 6. Freerun Fit Earth is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Freerun Fit Earth Freerun ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van  Freerun Fit Earth kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van,  Freerun Fit Earth op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Freerun Fit Earth de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 8. Indien Freerun Fit Earth tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 9. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Freerun Fit Earth gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 10. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is  Freerun Fit Earth gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 11. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 12. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het  Freerun Fit Earth vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van  Freerun Fit Earth op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Overdracht

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Freerun Fit Earth, zal Freerun Fit Earth in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

 2. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor  Freerun Fit Earth extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij reerun Fit Earth anders aangeeft.

Artikel 6: Overmacht

 1. Freerun Fit Earth is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop  Freerun Fit Earth geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Freerun Fit Earth niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van  Freerun Fit Earth of van derden daaronder begrepen. Freerun Fit Earth heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Freerun Fit Earth zijn verbintenis had moeten nakomen.

 3.  Freerun Fit Earth kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voor zoveel  Freerun Fit Earth ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is  Freerun Fit Earth gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 7: Betaling en incassokosten

 1. Freerun Fit earth incasseert het lesgeld van de freerunning lessen via bankincasso.

 2. Opdrachtgever dient het door  Freerun Fit Earth verstrekte inschrijfformulier volledig naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat de opdrachtgever akkoord met betaling via SEPA-incasso.

 3. Als het lesgeld niet kan worden geïncasseerd doordat er onvoldoende saldo is, incasseren we de maand erop nog een keer.
  We brengen daarvoor € 10,- administratiekosten in rekening. Bij betaalachterstand langer dan 6 weken geven we het innen van lesgelden uit handen aan incasso bureau van Hoek en Partners. We sturen geen betaal herinneringen.

 4. Facturatie is altijd per reeks en in 1 termijn tenzij anders afgesproken.

 5. Betaling door middel van factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door  Freerun Fit Earth aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door  Freerun Fit Earth aangegeven. 

 6.  Freerun Fit Earth is  gerechtigd om periodiek te factureren.

 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 8. De overeenkomst gaat in na betaling van de volledige overeengekomen contractprijs, tenzij anders is besproken. Indien Opdrachtgever de factuur na 14 dagen niet voldaan heeft zal er een aanmaning volgen waarin een tweede termijn van 14 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft opdrachtgever geen gehoor aan de gestelde termijn in de aanmaning zal de vordering ter incasso uit handen geven aan Van Hoek en Partners.

 9. Freerun Fit Earth heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Freerun Fit Earth kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Freerun Fit Earth kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 10. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Freerun Fit Earth verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 11. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Freerun Fit Earth echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 12. Freerun Fit Earth behoudt het recht om jaarlijks tarieven aan te passen op basis van de inflatie. Eventuele wijzigingen zullen tijdig worden gecommuniceerd.

Artikel 8: Trainingen

 1. Opdrachtgever erkent dat de trainingen zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 3 werkdagen vooraf telefonisch per wahtsapp moeten worden gemeld aan Freerun Fit Earth.

 2. Indien de annulering korter dan 3 werkdagen plaatsvindt worden de kosten in rekening gebracht.

 3. Opdrachtgever begrijpt dat de trainingen exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

 4. Opdrachtgever erkent dat de training zal worden geannuleerd indien Opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht. Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u geen medische indicaties of medicaties heeft die deelname aan dit programma zou kunnen beperken. Freerun Fit Earth kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures.

 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van Freerun Fit Earth van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kan Opdrachtgever inwinnen bij uw eigen (behandelend) arts. Freerun Fit Earth verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

 3. Deelname geschiedt voor eigen risico. Freerun Fit Earthis niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is Freerun Fit Earth niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

Artikel 10: Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Freerun Fit Earth voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Freerun Fit Earth toerekenbaar is.

 2. Indien Freerun Fit Earth uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Freerun Fit Earth zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

 3. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Freerun Fit Earth, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Freerun Fit Earth  en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Freerun Fit Earth partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

 2. De rechter in de vestigingsplaats van Freerun Fit Earth is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Freerun Fit Earth  het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn ook in te zien en uit te printen via de website 

 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Freerun Fit Earth.

 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 13: Overige bepalingen

 1. Leden gaan het lidmaatschap van Freerun Fit Earth aan voor een termijn van een (school) seizoen. In een (school) seizoen hanteert Freerun Fit Earth twee reeksen.

 2. Bij tussentijdse opzegging gedurende de looptijd van een reeks is het niet mogelijk om de betaling voor deze termijn te stoppen of om (een deel van) de betaling terug te krijgen.

 3. Indien leden het lidmaatschap willen beëindigen, dient dat schriftelijk (per e-mail) te gebeuren. Hierbij hanteren wij de contractuele einddatum.  

 4. De betaling van de contributie van Freerun Fit Earth gaat via SEPA incasso. Deze wordt telkens aan het begin van de reeks  geïnd.   

 5. Veranderen de N.A.W. gegevens of andere informatie bijvoorbeeld emailadres, dan moeten deze zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan Freerun Fit Earth.

 6. Leden zullen ten alle tijden de aanwijzingen en regels van de trainer(s) moeten opvolgen. Deze regels zijn om de veiligheid te kunnen waarborgen, in de ruimste zin van het woord. Het niet opvolgen van deze regels en aanwijzingen wordt op gepaste wijze gestraft door de trainer(s). Bij herhaling kan er in een gesprek door de leiding, ouders en betreffend lid over worden gegaan tot waarschuwing, schorsing en uiteindelijk zelfs mogelijk royement, zonder restitutie van contributiegelden.

 7. Diefstal, opzettelijk kapot maken van materialen of accommodatie, bewezen pest- of intimiderend gedrag, vechten of andersoortig gedrag waardoor er een of meerdere personen of delen van materialen of accommodatie wordt beschadigd (mentaal of fysiek) is ten alle tijden reden voor direct royement, zonder restitutie van contributiegelden.

bottom of page